2-Ethyl-4,4-diphenyl-1,3,2-dioxaborolane

2-Ethyl-4,4-diphenyl-1,3,2-dioxaborolane