4-[7-Chloro-1-naphthyl]butyric acid

4-[7-Chloro-1-naphthyl]butyric acid