4-Amino-1-methyl-1,5-naphthyridin-2-one

4-Amino-1-methyl-1,5-naphthyridin-2-one