1-(2-Phenoxyethyl)-3-propyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-imine

1-(2-Phenoxyethyl)-3-propyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-imine