3-(4-Methylphenyl)-5(4H)-isoxazolone

3-(4-Methylphenyl)-5(4H)-isoxazolone