methyl (2S,3S)-3-(4-methoxyphenyl)oxirane-2-carboxylate

methyl (2S,3S)-3-(4-methoxyphenyl)oxirane-2-carboxylate