Diethyl(4-acetylphenyloxy)borane

Diethyl(4-acetylphenyloxy)borane