2-(5-Amino-[1,3,4]thiadiazol-2-ylsulfanyl)-N-phenethyl-acetamide

2-(5-Amino-[1,3,4]thiadiazol-2-ylsulfanyl)-N-phenethyl-acetamide