6-chloro-5-methylpyridazin-3(2h)-one

6-chloro-5-methylpyridazin-3(2h)-one