6-(chloromethyl)phenanthridine

6-(chloromethyl)phenanthridine