6-(2-Chlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine

6-(2-Chlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine