6-Fluorobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one

6-Fluorobenzo[d]isothiazol-3(2H)-one