6-Chloro-4-methylpyridazin-3(2H)-one

6-Chloro-4-methylpyridazin-3(2H)-one