6-Bromo-3-formylchromone

6-Bromo-3-formylchromone