5,8-Dimethylbenzo[c]phenanthrene

5,8-Dimethylbenzo[c]phenanthrene