5,7-dimethyl-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine

5,7-dimethyl-2-phenylpyrazolo[1,5-a]pyrimidine