5,6-diphenylpyrazin-2-ol

5,6-diphenylpyrazin-2-ol