5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one

5,6-dimethylthieno[2,3-d]pyrimidin-4(3H)-one