5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole

5,6-Dichloro-2-methylbenzimidazole