5,12-Bis(phenylethynyl)naphthacene

5,12-Bis(phenylethynyl)naphthacene