5'-Chloro-2'-methoxy-2-methylvaleranilide

5'-Chloro-2'-methoxy-2-methylvaleranilide