5'-Chloro-2'-hydroxy-4'-methylacetophenone

5'-Chloro-2'-hydroxy-4'-methylacetophenone