S-(7-Methyl-1-naphthyl)cysteine

S-(7-Methyl-1-naphthyl)cysteine