1-Methyl-5-(4-methylphenyl)tetrazole

1-Methyl-5-(4-methylphenyl)tetrazole