1H-Pyrazol-4-ol, 5-methyl-1-phenyl-

1H-Pyrazol-4-ol, 5-methyl-1-phenyl-