Trimethylsilyl 5-[bis(trimethylsilyl)amino]pentanoate

Trimethylsilyl 5-[bis(trimethylsilyl)amino]pentanoate