N,N-Bis(trimethylsilyl)-N'-phenylethylenediamine

N,N-Bis(trimethylsilyl)-N'-phenylethylenediamine