Glycylglycine, tetrakis(trimethylsilyl)-

Glycylglycine, tetrakis(trimethylsilyl)-