Phenylbis[4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol

Phenylbis[4-(trifluoromethyl)phenyl]methanol