6-Trimethylsilyloxytridecane

6-Trimethylsilyloxytridecane