1-Isopropyl-4-(trifluoromethyl)benzene

1-Isopropyl-4-(trifluoromethyl)benzene