1-(2,3-dimethylphenyl)pyrrolidin-2-imine

1-(2,3-dimethylphenyl)pyrrolidin-2-imine