Methyl 2-[(2,4-dichlorobenzoyl)amino]-3,3,3-trifluoro-2-[(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]propanoate

Methyl 2-[(2,4-dichlorobenzoyl)amino]-3,3,3-trifluoro-2-[(4-methyl-1,3-thiazol-2-yl)amino]propanoate