1,4-Dichloro-2-(1-chloroethyl)benzene

1,4-Dichloro-2-(1-chloroethyl)benzene