2,6-Dichloro-4-methylphenyl 2,4-dichlorobenzoate

2,6-Dichloro-4-methylphenyl 2,4-dichlorobenzoate