N-[4-Bromo-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-3,5-dichlorobenzamide

N-[4-Bromo-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-3,5-dichlorobenzamide