3,5-Dimethylphenyl 2,4-dichlorobenzoate

3,5-Dimethylphenyl 2,4-dichlorobenzoate