N-[4-Bromo-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-2,4-dichlorobenzamide

N-[4-Bromo-2-(2-chlorobenzoyl)phenyl]-2,4-dichlorobenzamide