Benzene, 1-methyl-4-(trichloromethyl)-

Benzene, 1-methyl-4-(trichloromethyl)-