4-Acetylphenyl 2,4-dichlorobenzoate

4-Acetylphenyl 2,4-dichlorobenzoate