diethyl 2-cyclohexylmethylmalonate

diethyl 2-cyclohexylmethylmalonate