1-(1,3-Dimethyl-3-butenyl)-4-(trifluoromethyl)benzene

1-(1,3-Dimethyl-3-butenyl)-4-(trifluoromethyl)benzene