N-[4-[chloro(difluoro)methoxy]phenyl]-2-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanyl]acetamide

N-[4-[chloro(difluoro)methoxy]phenyl]-2-[(5-methyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)sulfanyl]acetamide