N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-4-(trifluoromethyl)benzamide

N-[4-(Trifluoromethoxy)phenyl]-4-(trifluoromethyl)benzamide