1-(5-Chloro-2-thienyl)-3-(phenylthio)propan-1-one

1-(5-Chloro-2-thienyl)-3-(phenylthio)propan-1-one