N-Phenyl-4-(trifluoromethyl)benzamide

N-Phenyl-4-(trifluoromethyl)benzamide