3-Trifluoromethylbenzoic acid, benzyl ester

3-Trifluoromethylbenzoic acid, benzyl ester