Benzoic acid, 4-(trifluoromethyl)-, phenylmethyl ester

Benzoic acid, 4-(trifluoromethyl)-, phenylmethyl ester