(2-phenyl-2H-1,2,3-triazol-4-yl)methylamine

(2-phenyl-2H-1,2,3-triazol-4-yl)methylamine