1-Cyclohexyldimethylsilyloxyheptane

1-Cyclohexyldimethylsilyloxyheptane